Sunday, June 10, 2012

十年半

本來好耐好耐都唔會再去任生任太大師姐屋企食飯嘛,點知今晚又去喎,連續第四晚的喜氣洋洋! 好爆呀,不斷嗌,又失聲。係任生任太結婚半年周年紀念!Jacky 又嚟咗,太陽都嚟埋。今晚有焗雞、靚香檳、好好味嘅蛋糕、蛋花牛肉湯、任chok、任索、任多杯勝嘅、流星等等!

「chok 男子、索女子、model 嘅底子」十分幸福!跟中師妹和大師姐在四樓咖啡店望着太陽灑在康河上,太美了!晚飯大叫時,我們都說「白爪魚、你喺邊!」

No comments: