Monday, March 7, 2011

就算天空再深

雖我唔係好似後面行的三四十歲自細聽住王菲歌初戀失戀的人。不過我細個就已經好鍾意佢同埋佢d 歌,hmm 尤其係中學。好開心。好好聽。好多回憶。滿足。
她真的一個活在雲上的人
眼瞓。要返學喇。

我不是你們想的如此完美
我承認有時也會辨不清真偽

No comments: